Informácie o spracovávaní osobných údajov

Rodinné centrum SONYTA MUSIC - Relax a vzdelávanie od malička, Internátna 24, NC Astra Fončorda, 974 04 Banská Bystrica, ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov s ohľadom na Všeobecné nariadenie EU o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“). Cieľom dokumentu je Vám poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, k akým účelom ich využívame, komu ich smieme poskytnúť a kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame.

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Osobné údaje týkajúce sa študentov a zákonných zástupcov

Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý nám môžete udeliť. Informácie o alergiách na potraviny systematicky nespracovávame a neukladáme, vzhľadom na to, že sa jedná o citlivé osobné údaje. Tieto informácie nám môžu byt iba dobrovoľne a slovne oznámené pre zaistenie ochrany zdravia študenta v rámci výučby.

Osobné údaje získavame predovšetkým od Vás, najmä pri zhromažďovaní prihlášok na vzdelávacie programy a počas trvania vzdelávacích programov.

Ako Vaše osobné údaje využívame?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ich predovšetkým na:

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a po dobu nevyhnutnú k ich dosiahnutiu alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané či anonymizované.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje sú pre zaistenie vyššie popísaných účelov zamestnancami. Osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti predané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať predanie predmetných osobných údajov.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti zo spracovaním Vašich osobných údajov máte:

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím a zaisteniu bezpečnosti našich IT systémov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak máte otázky ohľadne spracovávania Vašich osobných údajov alebo potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu, a to telefonicky na tel. č.: +421 905 282 513, elektronicky na adrese sonytamusic@gmail.com alebo písomne na adresu Rodinné centrum SONYTA MUSIC - Relax a vzdelávanie od malička, Internátna 24, NC Astra Fončorda, 97404 Banská Bystrica.