Krtkova zázračná muzika

Chcete vaše dieťatko zmysluplne a systematicky rozvíjať a zároveň ho postupne pripravovať pre úspešný štart do MŠ? V detskom hudobnom centre Sonyta Music prebieha hudobno -vzdelávací program“ Krtkova zázračná muzika“ na sídliskách FONČORDA a SÁSOVÁ. Cieľom programu je ponúknuť malému dieťatku čo najviac podnetov a aktivít, ktoré mu pomôžu na jeho ceste v psychomotorickom vývine, inšpirované metódou Márie Montessori a Suzuki. Prostredníctvom hudby a hrových aktivít sa budú vaše detičky rozvíjať v rukách kvalifikovaných hudobných pedagogičiek, špeciálne vytvorenej metodiky a vlastných piesní.

Staráme sa o zdravý psychomotorický vývoj a celostný rozvoj Vašich detí.

Ako to u nás prebieha?

Pracujeme v malých skupinkách. Hodiny navštevujú detičky v sprievode rodiča, ktorý sa aktívne zapája do všetkých činností. Hodina má svoju štruktúru a „učebná látka “ je zoradená do tém. Prvé kontakty s hudbou prebiehajú prostredníctvom našich vlastných a ľudových piesní, básničiek, ukazovačiek, tančekov s rodičom, hrou na telo, fitloptami, šatkami, stuhami, padákom, používaním rytmických hudobných nástrojov, aktívnym počúvaním klasickej hudby najznámejších skladateľov. Detičky získavajú pozitívny vzťah k hudbe rôznych žánrov. Takto nenápadne a úplne prirodzene podporujeme správny psychomotorický vývoj a celostný osobnostný rozvoj dieťaťa.

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, prečítajte si prečo je hudba v živote dieťaťa dôležitá a aké to má výhody.

Kedy prebiehajú vzdelávacie kurzy a aká  je cena?

Vzdelávacie programy prebiehajú počas školského roka. Výučba je rozdelená na dva semestre,  prvý semester je od septembra do januára, druhý semester prebieha od februára do júna. Deti sú rozdelené do skupiniek podľa veku. Ak je to možné, čas výučby sa snažíme zosúladiť  so spánkovým režimom detí v skupinke.

Vzdelávací program prebieha raz – dvakrát do týždňa. Rozsah vzdelávacieho programu je 40 – 80 hodín v rámci školského roka.

Cena vzdelávacieho programu je 20 hodín = 140 eur, 40 hodín = 260 eur, plus náhradné hodiny za dodržania podmienok vnútorného poriadku.

Ak sa stále neviete rozhodnúť, ponúkame Vám ukážkovú hodinu .

 

Stačí vyplniť prihlášku  a my Vás budeme kontaktovať.

Vzdelávací program je zameraný na:

 

  • podporu celostného osobnostného rozvoja dieťaťa
  • pripravenie dieťaťa pre úspešný štart v MŠ
  • aktivizovanie a motivovanie dieťaťa, rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability
  • rozvíjanie tvorivosti, predstáv a fantázie
  • pomoc dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie
  • podchytenie záujmu dieťaťa o hudbu a hudobné činnosti, klásť základy hudobnosti
  • systematické rozvíjanie hudobnosti
  • rozvoj rytmického cítenia, hudobných schopností, aktívneho spevu

Na naše vzdelávacie programy sa môžete prihlásiť online vyplnením prihlášky

Ak stále váhate, objednajte sa na ukážkovú hodinu!

 

E-mail:
sonytamusic@gmail.com

Tel: 0905 282 513